ورژن کلاسیک

ورژن کلاسیک یا قدیمی‌ همانند ورژن ۵ می‌باشد فقط با کمی‌ تغییرات اضافه شده : شوالیه میتواند همراه با اردو برود ، دارای چت روم ، بدون قلعه روح خان ، بدون ماموریت نقشه ، سطح بازیکنان همان ۳۶ می‌باشد و بیشتر نمی‌شود ، بدون ارتقای نجیب زده ، تنها ۳ سطح آهنگری یگانه ویژه ، وجود کارگران در معادن و آهنگری ، درمانگاه خودکار و مارش پاکسازی نیرو انجام میشود ، غارت منابع کامل و بدون تغییر ، خرید منابع به جای تقویت کننده های منابع

بازگشت به بالا