علایم

علامت هایی که در درک وضعیت قلعه ها به شما کمک می کنند

علامتمعنی

علامت

معنی

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_1.gif

قلعه خودتان

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_7.gif

سیاست صلخ

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_2.gif

بازیکن غیر فعال

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_8.gif

سیاست جنگ

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_3.gif

بازیکن در حالت بیکاری

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_9.gif

حالت محافظت

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_4.gif

قلعه ای که مجاز به حمله هستید

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_10.gif

توقیف بدون دسترسی حمله

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_5.gif

فلعهای که بخاطر سطح قابل حمله کردن نیست

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_11.gif

توقیف با دسترسی حمله

Description: http://33.xs-software.com/khanwars/game2.5/img/revolution/map/map_sign_6.gif

هم قبیله ای

بازگشت به بالا