فرمانروایی

فرمانروایی

این مهارت وفاداری ارتش شما را بالا می برد این مهارت قبل از هر راند نبرد محاسبه می گرددو افرادی از ارتشی که دارای مهارت فرمانروایی کمتر است از صحنه نبرد فرار می کنند

ابتدا دو مهارت از هم کم شده و سپس بر 5 تقسیم می شوند عدد بدست آمده درصد حداکثر افراد فراری استبعنوتان مثال با مهارتی 10 و 30 در دوطرف نبرد در صد فرایر اینگونه محاصبه می شود 30-10=20 -> 20/5=4 در نتیجه حداکثر 4% نیرو فرار می کنند نوع یگانهای فراری بصورت تصادفی انتخاب می شودکارآموز :10%

پیشرفته:20%استاد :30%

بازگشت به بالا