روس : برج محاصره

اطلاعات

هر برج محاصره 0/5 % به مهارت محاصره می افزاید. جایزه مهارتی که در هر دور اضافه شده است، بسته به مقداری از برج محاصره ای است که در راند قبل جان سالم به در برده اند.

به عنوان مثال: اگر در آغاز دور 1 شما 10 برج محاصره داشته باشیدآنها به شما جایزه ی مهارت محاصره ای معادل: 10 * 0/5 = 5% می دهند اگر در یک دور از نبرد 4 عدد از آنها هلاک شوند در دور بعدی شما تنها 3٪ پاداش معادل : 6 * 0/5 = 3% را دریافت می کنید .

به غیر از دادن پاداش، برج محاصره حداکثر امتیازی که می توان در مهارت محاصره بدست آورد را افزایش می دهد، بیش از حد مجاز ارائه شده آن توسط مهارت.

مثال: اگر شما مهارت محاصره خود را به پیشرفته ارتقا دهید 20% برای شما مهارت محاصره به ارمغان می آورد. در اینصورت شما باید حداقل 40 یگان برج محاصره داشته باشید که انها نیز 20% به امتیاز شما اضافه میکنند و در صورت زنده بودن یگان ها شما امتیاز حداکثر 40% مهارت محاصره را دریافت خواهید کرد.

یکی دیگر از گزینه ها این است که شما نمی خواهید که امتیازات مهارت خودرا صرف در مهارت محاصره کنید در این صورت شما می توانید حداکثر امتیاز مهارت را فقط با یگان خاص دست یابید ، بدین منظور شما نیاز به حداقل 80 برج محاصره ی زنده برای رسیدن به حد 40% مهارت محاصره نیاز دارید . پس از ارتقاء یگان ویژه در آهنگری ، مقدار دریافتی این قوم از مهارت محاصره تا 45٪ افزایش می یابد.

لطفا توجه داشته باشید که صرف نظر از مقدار برج محاصره ، در آغاز نبرد ، پاداش برای این مهارت نمی تواند از حد ذکر شده 40٪ (45٪ اگر ارتقاء یگان ویژه توسعه داده شده باشد ) تجاوز کند؛ به عنوان مثال: اگر در آغاز یک نبرد شما 100 برج محاصره داشته باشید جایزه به دست آمده معادل خواهد بودبا : 100 * 0/5% = 50٪. اما جایزه محدود خواهد شد به حد ذکر شده برابر 40٪ (45٪ اگر ارتقاء یگان ویژه توسعه داده شده باشد ) ؛

نوع یگان خاص : برج محاصره

ساختمان های مورد نیاز :

  • فرمانداری سطح 1

خصوصیات : تنها برای قوم روس ها در دسترس است. این یگان از مهارت مدافع و محاصره امتیاز می گیرد.

منابع مورد نیاز: طلا: 100 جمعیت : 10 آهن: 300
سرعت: 20 چوب: 700 غذا: 300

قدرت و سطح سلامت: قدرت در مقابل پیاده نظام: 320 قدرت در مقابل سواره نظام: 280 قدرت در مقابل کمانداران: 300 قدرت در مقابل ساختمان ها: 100 قدرت در مقابل محاصره : 250 سلامت: 500 محدوده: 5

بازگشت به بالا