بازرگانان سیار

بازرگانان سار

شما می توانید با نسبت برابر (1-1) منابع خود را به یکدیگر تبدیل کنید این فرآیند بسته به مقدار تبدیل و سرعت جهان بین 10 الی 40 سکه برای شما هزینه خواهدداشتبعنوان مثال با هزینه 10 سکه در دنیای با سرعت نرمال می توانید 1000 واحد غذا را به 500 آخن و 500 طلا تبدیل کنید

بازگشت به بالا