فرمانروای قبیله

هر قبیله دارای یک فرمانروا است که دارای تمام مجوزهای مورد نیاز برای مدیریت آن قبیله میباشد.

هنگامی که یک بازیکن قبیله ای ایجاد میکند به طور پیش فرض فرمانروای آن میشود.اما اگر این بازیکن بیش از 14 روز (20 روز در حالت بیکاری) غیرفعال باشد به طور خودکار بازیکنی که در قبیله بیشترین تجربه را دارد فرمانروای قبیله خواهد شد.همچنین فرمانروایی در قبیله قابل انتقال به سایر بازیکنان قبیله نیز میباشد.

فرمانروا میتواند در قبیله رتبه های مختلف ایجاد کرده و آنها را به اعضای قبیله دهد.هر رتبه میتواند شامل برخی یا تمام مجوز های زیر باشد :

-اخراج اعضا از قبیله ( به جز فرمانروا) -ویرایش مشخصات قبیله -تنظیم سیاست های قبیله -ساخت رتبه -دادن رتبه به اعضا -ویرایش انجمن قبیله -پذیرفتن درخواست عضویت قبیله -ارسال پیام گروهی

فرمانروا به طور پیش فرض دارای این اختیارات میباشد و این اختیارات تنها زمانی میتواند تغییر کند که فرمانروای قبیله عوض شود.

بازگشت به بالا