حمایت

مارش حمایت می توانید به دیگر بازیکنانی که مورد حمله قرار می گیرند کمک کنید.شما نمی توانید به بازیکنان قبیله ای که با آنها در جنگ هستید مارش حمایت ارسال کنید.

نیروهای شما دقیقا بعد از این که نیروهای مهاجم از سد دیوار و نیروهای موجود در قلعه مهاجم گذشت, وارد جنگ با مهاجم می شود.

این نبرد دقیقا همانند این است که نیروهای شما به عنوان مدافع در قلعه حضور دارند.اما نیروهای شما تحت فرمان قلعه مدافع نیستند.

حمایت هر زمان توسط ارسال کننده و یا قلعه حمایت شونده می تواند بازگردانده شود.

هر بازیکن میتواند به هر قلعه یک مارش حمایت بفرستدسبک ارتش نیروی حمایتی قابل تغییر نیستوقتی که بازیکنای عضو یک قبیله است, اعضاء هم قبیله ای امکان ارسال 5 مارش حمایت به قلعه های او را دارند.اما هنگام نبرد , لشگر های حمایت یکی یکی وارد جنگ می شوند و جنگ ها یکی یک و بعد از کشته شدن کامل نیروهای حمایت قبلی صورت می گیرد.

غذا در مارش حمایت

نیروهای ارسال شده برای حمایت بعد از 24 ساعت شروع به غذا خوردن می کنند.برای هر جمعیت 1 غذا در ساعت مصرف می شود.چنانچه غذایی در قلعه موجود نباشد, نیروها بعد از 72 ساعت خواهند مرد.

نمونه: لشگری با 5000 نفر جمعیت وجود دارد.در دو روز اول قحطی 50% لشگر می میرند و در روز سوم 50% دوم می میرند.یعنی در روز اول و دوم تعداد 2500 نفر از نیروها می میرند و در روز سوم 2500 نفر باقی مانده.

 • روز اول قحطی: 30% یگان ها می میرد;
 • روز دوم قحطی: 20% یگان ها می میرند;
 • روز سوم قحطی: 50% یگان ها می میرند;

یگان هایی که کشته می شوند به ترتیب زیر می میرند:

 1. نیزه دار
 2. شمشیر زن
 3. گرزدار
 4. تبرزن
 5. کماندار با کمان کوتاه
 6. کماندار با کمان بلند
 7. کماندار با کمان صلیبی
 8. جاسوس
 9. سواره نظام سبک
 10. سواره نظام سنگین
 11. کماندار سواره
 12. دژکوب
 13. بالستیک
 14. منحنیق
 15. منجنیق قلعه کوش
 16. یگان خاص قوم
 17. نجیب زاده

بازگشت به بالا