ساخت سریع ساختمان

کامل کردن ساختمان

با فعال کردن این گزینه شما میتوانید پردازش ساختمان در حال ساخت را فوراً کامل کنید. شما یکبار در هر 24 ساعت اجازه استفاده از این گزینه را دارید.

هزینه آن بابت هر ساعت باقی مانده از زمان ساخت ساختمان 15 سکه است.مهم : این قابلیت برای قصر قابل استفاده نیست

بازگشت به بالا