افزایش ظرفیت انبار

توسعه ظرفیت انبار ها

از اینجا شما می توانید ظرفیت انبار های خود را افزایش دهید. شما 25 % فضای انبار بیشتر برای 7 روز دریافت خواهید کرد. هزینه آن 100 سکه می باشد.

ظرفیت انبارها در همه قلعه های شما افزایش خواهد یافت.مهم اگر ازاین گزینه چند بار استفاده کنید به حجم ذخیره اضافه نمی شود بلکه مدت زمان فعال بودن این حالت افزایش می یابددر هنگام انتخاب حجم فعلی و آتی نمایش داده می شود

بازگشت به بالا