منجنیق قلعه کش

اطلاعات

منجنیق قلعه کوش بسیار موئثر تز از منجنیق است, این ماشین به شما اجازه پرتاب سنگ های بزرگ را به فاصله های زیاد می دهد.

هر منجنیق 0.05% امکان تخریب 1 سطح از یک ساختمان قلعه تحت حمله را به شما می دهد.

نوع یگان

یگان محاصره

ساختمان های مورد نیاز

کارگاه(سطح 15)

مشخصات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 500جمعیت: 10
آهن: 750زمان: 01:24:00
چوب: 2000سرعت: 30
غذا: 250وزن حمل: 15

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 25
قدرت در مقابل سواره نظام: 10
قدرت در مقابل کمانداران: 25
قدرت در مقابل ساختمان ها: 90
قدرت در مقابل محاصره: 25
سطح سلامت: 500
محدوده: 5

مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

100

200

200

100

1:24:00

15%

2

200

400

400

200

2:13:21

30%

3

350

700

700

350

2:48:01

45%

4

525

1050

1050

525

3:31:43

60%

5

657

1313

1313

657

4:26:45

75%

6

821

1641

1641

821

5:36:07

90%

7

1026

2051

2051

1026

7:03:31

105%

8

1282

2563

2563

1282

8:53:38

120%

9

1602

3204

3204

1602

11:12:22

135%

10

2003

4005

4005

2003

14:07:11

150%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

125

250

250

125

1:06:00

5%

2

250

500

500

250

1:44:47

10%

3

438

875

875

438

2:12:01

15%

4

657

1313

1313

657

2:46:21

20%

5

821

1641

1641

821

3:29:36

25%

6

1026

2051

2051

1026

4:24:06

30%

7

1282

2563

2563

1282

5:32:46

35%

8

1602

3204

3204

1602

6:59:17

40%

9

2003

4005

4005

2003

8:48:18

45%

10

2504

5007

5007

2504

11:05:39

50%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا